Černá kniha německých lesů tisknout

Organizace BUND Naturschutz (Přátelé země Německo, www.bund.net) publikovala studii nazvanou „Černá kniha německých lesů“, která se zaměřuje na dopady špatného lesního hospodaření v Německu. Případové studie 15 lesních majetků ukázaly nedodržení národní a evropské legislativy v 11 spolkových zemích.

Jednotlivé případy zahrnují nadlimitní holoseče, nelegální kácení starších lesních porostů a rozsáhlé poškození lesní půdy při těžbě dřeva. Na základě těchto zjištění se Přátelé země Německo obrací na německou vládu s cílem přijmout Národní strategii biodiversity, která by byla důvěryhodná v mezinárodním měřítku a napomohla by viditelně zvýšit plochu důsledně chráněných lesů v Německu, jež se v současnosti pohybuje kolem 0,5 %.

Studie dále poukázala na skutečnost, že ve větším počtu případů se jednalo o lesy certifikované systémem certifikace lesů PEFC. Navíc, certifikace PEFC byla těmto lesním majetkům ponechána i přesto, že dle zjištění organizace BUND porušují dané legislativní předpisy. 


Vzhledem na výsledky Černé knihy německých lesů požaduje organizace BUND pro budoucí lesní hospodářství zejména:

1. Definovat a zakotvit „dobrou odbornou praxi“

Má jít o všestranně zavazující definice a zákonné zakotvení standardů „dobré odborné praxe“ na zemské úrovni, ale zvláště na spolkové úrovni.

2. Vytvářet „budoucí pralesy“ s cílem zachovat biologickou rozmanitost

Střednědobě má dojít k vyloučení hospodaření na minimálně 5 procentech lesní plochy v přírodních lesních rezervacích a v jádrových zónách velkých chráněných území, ve veřejném lese to má vzhledem ke vzorové funkci být 10 procent; doplnění o další lesní plochy v režimu ochrany přírodních procesů jako krok k dalším 5 procentům lesní plochy.

3. Redukce povinností majitelů lesů zajišťovat bezpečnost dopravy v lesích

Osvobození majitelů lesů od povinností zajišťovat bezpečnost dopravy v lesích s ohledem na přírodní nebezpečí a nebezpečí typická pro les.

4. Zákaz holosečí

Zcela zakázat holosečnou těžbu.

5. Zabezpečit rozsáhlou stabilitu /trvalost/ využívání dřeva

Využívání dřeva ve veřejném lese musí vzorově dbát zájmů ochrany biologické rozmanitosti a ochrany klimatu.

6. Posílit ochranu velmi cenných chráněných území

Propojit činnost úřadů ochrany přírody při zásazích ve velmi cenných chráněných územích; prohřešky sledovat a trestat.

7. Území vyhlášených lokalit Natura2000 odborně řídit s ohledem na ochranu přírody.

Vypracovat aktuální plány péče pro lokality vymezené podle směrnice o stanovištích a směrnice o ochraně ptactva a důsledně jejich znění uskutečňovat.

8. Zlepšovat rámcové podmínky lesního hospodářství

Kritické přezkoumání reforem v lesním hospodaření s ohledem na plnění požadavků trvalé udržitelnosti, jakož i znovu zvážení personálního úbytku; lesní personál vychovávat odborně v ochraně životního prostředí.

9. Certifikace veřejných lesů podle standardu FSC, případně standardu Naturland, vystoupení z PEFC

Veřejné lesy certifikovat na základě jeho vzorové funkce podle standardu FSC, příp. standardu Naturland; vystoupit z PEFC.

Certifikace PEFC je klamání spotřebitele. Skoro ve všech případových studiích, představených v Černé knize německých lesů, se jedná o lesy, které jsou certifikovány podle PEFC. Jen v jednom případě, u zvláště závažného zakázaného zásahu v území s plnou ochranou, byl certifikát odňat. Ve všech ostatních případech neměly prohřešky podle informací organizace BUND žádné patrné následky pro certifikaci PEFC. Buď podle oficiálního popisu k žádnému prohřešku proti standardům nedošlo, prohřešek se nedal podle pravidel stíhat nebo k prohřešku sice došlo, avšak nebyl potrestán.  

Veřejné lesy nesou zvláštní odpovědnost a mají vzorovou funkci. Tomu by mělo odpovídat příkladné lesní hospodaření. Proto organizace BUND požaduje zodpovědné politiky ve spolkové republice, v zemích a obcích, aby se zasadili o certifikaci veřejných lesů podle standardu FSC, případně podle standardu Naturland a aby vystoupili z certifikace podle standardu PEFC s ohledem na jeho zásadní nedostatky.


10. Přizpůsobené, pro les únosné stavy spárkaté zvěře

Moderní management divoké zvěře místo trofejního lovu. Přizpůsobení hustoty divoké zvěře podle zásady „les před divokou zvěří“.

Celou zprávu organizace BUND můžete najít zde.

Zdroj: FERN a BUND Naturschutz, září 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038