Hodnotenie rizika pri získavaní kontrolovaného dreva zo Slovenska tisknout

Národná iniciatíva  tým FSC Slovensko vypracovala prvú verziu hodnotenia rizika pre kontrolované drevo získavané zo zdrojov na Slovensku. Hodnotenie rizika je dôležitým krokom k jednotnému a správnemu uplatňovaniu konceptu „kontrolovaného dreva“ v rámci FSC certifikácie na Slovensku.

Koncept „kontrolovaného dreva“ umožňuje na jednej strane väčšiu flexibilitu pre spracovateľov dreva, keď im dovoľuje do produktov označených značkou FSC Mixed primiešať aj určitú časť dreva z necertifikovaných zdrojov (do 30%). Na druhej strane však umožňuje zaručiť pre spotrebiteľa, že vo výrobkoch označených značkou FSC Mixed nie je drevo z „neakceptovateľných“ alebo „kontraverzných“ zdrojov. Za takéto zdroje FSC považuje týchto päť kategórií:

1.    Nelegálne ťažené drevo
2.    Drevo ťažené v oblastiach, kde sú potláčané tradičné a občianske práva
3.    Drevo ťažené z lesa, ktorého vysoké ochranárske hodnoty sú ohrozené obhospodarovaním
4.    Drevo pochádzajúce z oblastí , kde lesy a iné lesné ekosystémy boli zmenené na plantáže alebo nelesné plochy
5.    Drevo z lesov, kde boli vysadené geneticky modifikované stromy


Štandard FSC-STD-40-005 ukladá všetkým certifikovaným firmám v rámci spracovateľského reťazca, ktoré chcú použiť na výrobu produktov kategórie FSC Mixed aj drevnú surovinu od necertifikovaných dodávateľov povinnosť uskutočniť hodnotenie rizika regiónu, z ktorého pochádza surovina. Ak nie je región vyhodnotený ako nízko rizikový, musí si firma vytvoriť vlastný verifikačný program zameraný na hodnotenie všetkých dodávateľov dreva z daného regiónu, ktorý zabezpečí, že sa vyhne drevu z „neakceptovateľných“ alebo „rizikových“ kategórií. Národná iniciatíva FSC môže poskytnúť usmernenie alebo výklad pri posudzovaní rizika pre kontrolované drevo v danej krajine. V súvislosti s tým FSC Slovensko vypracovalo hodnotenie rizika pre jednotlivé kategórie kontrolovaného dreva na Slovensku.
Pre kategórie „neakceptovateľného“ alebo „kontroverzného“ dreva 2,4 a 5 možno považovať Slovensko za nízko rizikový región. Existuje tú však určité nešpecifikované riziko, pre kategórie „neakceptovateľného“ alebo „kontroverzného“ dreva  1 a 3, čo znamená, že firmy, ktoré chcú získavať kontrolované drevo zo Slovenska si musia vytvoriť  verifikačný program svojich dodávateľov, v ktorom sa zamerajú hlavne na tieto dve kategórie dreva. Celý hodnotiaci dokument nájdete na stránke www.fscslovakia.sk.

FSC Slovensko súčasne vyzýva na pripomienkovanie prvej verzie hodnotenia rizika pri získavaní kontrolovaného dreva zo Slovenska.
Pripomienky môžete zasielať na: info@fscslovakia.sk. Pripomienky budú spracované a zapracované do druhej verzie dokumentu.
 

Zdroj: FSC Slovensko, august 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038