Nastávajú zmeny vo vlastníctve lesov vo svete? tisknout

Napriek tomu, že vlastníctvo miestnymi komunitami zväčša prispieva k lepšiemu hospodáreniu v lesoch, iba malá časť lesov vo svete prináleží miestnym komunitám a domorodým obyvateľom.  Aj napriek tomu dochádza v tomto smere k určitým zmenám.

Správa publikovaná organizáciou Rights and Resources Initiative sa zaoberá zmenami vo vlastníctve lesov v posledných šiestich rokoch v 25 krajinách najviac pokrytých lesmi a súčasne nadväzuje na výsledky podobnej štúdie publikovanej v roku 2002. V správe sa  konštatuje, že hoci pribúdajú lesy s vlastníckymi, alebo užívacími právami  pre miestnych obyvateľov, tento proces je stále pomalý.

V tomto smere existujú veľké rozdiely v rámci jednotlivých krajín a regiónov. Správa zdôraznila, že iba v prípade ôsmich krajín (Austrália, Bolívia, Brazília, Kamerun, Kolumbia, India, Sudán a Tanzánia) sa výraznejšie zvýšil podiel lesov vo vlastníctve, alebo určených pre miestne komunity a domorodé obyvateľstvo.

Aj napriek pomalému rastu správa vyzdvihla predpoklad ďalšieho zrýchľovania procesu, kde bude narastať podiel lesov vlastnených miestnymi komunitami. Tomuto faktu  by mohli prispieť nové politiky niektorých krajín, a tiež certifikácia lesov. Dodržiavanie vlastníckych, užívacích a zvykových práv miestnych komunít a domorodého obyvateľstva, je jednou z najdôležitejších požiadaviek FSC certifikácie, ktorá je sledovaná hlavne v tropických lesoch.

Úplné znenie správy nájdete na: www.rightsandresources.org

Zdroj: FSC Slovensko, December 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038