Ako pristupovať k lesom s veľkým spoločenským významom v certifikovaných lesoch? tisknout

 

Seminár zameraný na predstavenie príručky pre lesy s veľkým spoločenským významom(LVSV) sa uskutočníil dňa 30.3.2009 o 9:00 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Príručka je určená pre majiteľov, správcov a užívateľov lesov, ale aj ďalšie záujmové skupiny vo vzťahu k lesom (vedeckých pracovníkov, štátnu ochranu prírody, štátnu správu, mimovládne organizácie, obce, certifikačné organizácie a podobne).


Systém certifikácie FSC vyžaduje od obhospodarovateľov lesov citlivý prístup k lesom s veľkým spoločenským významom. Definícia, identifikácia, manažment a monitoring takýchto lesov je však značne  nejednotná. Preto vznikla požiadavka na vytvorenie príručky, kde by došlo zjednoteniu interpretovania a uplatnenia medzinárodného konceptu „High Conservation Value Forests“ v podmienkach Slovenska.


Pri tvorbe príručky sa vychádzalo metodiky, ktorú vydala organizácia ProForest . V rámci procesu boli uplatňované dva kľúčové princípy: (1) princíp odbornosti a (2) princíp zapojenia záujmových skupín do tohto procesu.
Na základe týchto princípov bola zostavená pracovná skupina (zložená z vlastníkov a užívateľov lesov, pracovníkov lesníckeho výskumu, pracovníkov ochrany prírody a mimovládnych organizácií),  ktorá vypracovala návrh príručky. Tento návrh bol následne konzultovaný s majiteľmi, správcami a užívateľmi lesov, ale aj inými záujmovými skupinami vo vzťahu k lesom. Finálna verzia príručky vznikla po zapracovaní pripomienok z konzultácií a testovania na troch modelových územiach. 


Príručka vznikla v rámci projektu „Manažment lesov s vysokou ochranárskou hodnotou“ ktorý zastrešuje nezisková organizácia A-projekt n.o., spolupracuje na ňom FSC Slovensko a je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac o tomto projekte nájdete na stránke: http://www.lvoh.aprojekt.sk/

Zdroj: FSC Slovensko, Marec 2010


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038