FSC manuál pro lesníky a správce lesa tisknout

 

Vydali jsme první český manuál, jak hospodařit v lese přírodě blízkým způsobem a dle pravidel FSC (Forest Stewardship Council). Rádce obsahuje teoretické informace a praktické příklady, stejně jako modelovou ekonomickou studii srovnání „klasického“ holosečného hospodaření a hospodaření dle zásad Českého Standardu FSC.


Manuál vlastníka/správce lesa FSC ČR

Jelikož lesy patří k nejvíce ohroženým ekosystémům naší planety a problémy ochrany lesních ekosystémů se nevyhýbají ani České republice, je takový manuál více než potřebný," uvádí důvody pro vypracování manuálu Tomáš Duda, ředitel FSC ČR a jeden z autorů textu. Na mnoha místech naší země totiž určují krajinný ráz uměle vysazené a tím pádem nestabilní, převážně smrkové a borové monokultury. S tím souvisí i jejich snížená biologická rozmanitost a malá stabilita. Důsledkem pěstování přírodě vzdálených lesů a používání holých sečí tak jsou např. časté kalamity (větrné, kůrovcové apod.). Přírodě blízké lesní hospodaření dle zásad FSC, které manuál popisuje, naopak umožňuje šetrně využívat les jako zdroj dřevní suroviny a zároveň zlepšovat mimoprodukční  funkce lesa. Podporuje biologickou rozmanitost lesa, jeho ochranu, udržitelnost a spojuje environmentální, sociální, ekonomické aspekty lesního hospodaření.

Mezi lesníky a vlastníky lesů bývá také často diskutována otázka ekonomické výhodnosti to-hoto přírodě blízkého lesního hospodaření. Proto byla do manuálu ve spolupráci s Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů (IFER) zařazena také případová studie, která srovnává klasické (holosečné) a přírodě blízké lesní hospodaření. „Chtěli jsme ukázat, že FSC hospodaření nemusí být pro lesníky a vlastníky lesů v dlouhodobé perspektivě ničím nevýhodným. Ba naopak. Navíc je klíčovým prvkem, který by mohl zlepšit zdravotní stav českých lesů,“ dodává Tomáš Duda. Zatím v České repub-lice hospodaří podle pravidel mezinárodní lesní certifikace FSC pouze 4 lesní majetky na pouhých 2 % českých lesů. To je jedna z nejnižších rozloh v Evropě.

Manuál je dostupný v elektronické formě na stránkách sdružení FSC ČR (zde),  případně je zájemcům zasílán za cenu poštovného. Jeho vydání finančně podpořil Státní fond životního popředí (SFŽP) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP).


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038