FSC certifikace a vlastníci malých lesů – náklady na certifikaci se vracejí velmi rychle tisknout

Skupinová certifikace systémem FSC je jednou z cest, jak zpřístupnit certifikát také vlastníkům malých lesů.

Certifikát má stejné náležitosti jako v případě samostatné certifikace, avšak pro jednotlivé vlastníky je výhodnější především z ekonomického hlediska, a to jak ve smyslu investice do získání certifikátu, zjednodušení administrativy, tak i ve smyslu následného navrácení investovaných prostředků.

O tom, že má smysl takovou cestou jít, se přesvědčilo kupříkladu město Zlín, jehož lesy jsou certifikované systémem FSC od listopadu loňského roku, kdy se připojily ke skupinové certifikaci malých lesních majetků na Svitavsku.

Podle vyjádření jednatele Lesů města Zlína, Ing. Marka Koutného, pomohla certifikace FSC v jednoznačném nastavení způsobu hospodaření v lese a vyřešilo se také směřování práce s lesním majetkem, kdy se bude nadále těžit a obnovovat les s cílem dosažení ekonomického zisku, ale způsobem blízkým přírodě.

„I představitelé města Zlína certifikaci přivítali a vnímají ji jako záruku hospodaření šetrného k přírodě, a to především z dlouhodobého hlediska, nezávisle na vedení společnosti odpovědné za hospodaření, které se může v průběhu času měnit. A občané, kteří odebírají od městských lesů palivové dříví, vnímají certifikaci jako něco nadstandardního a přístup města schvalují,“ doplňuje Koutný.

Náklady se mohou vrátit v relativně krátké době

Ačkoliv je získání certifikace FSC – respektive audit nutný k získání certifikace – zpoplatněn, díky rozložení nákladů mezi více vlastníků není investovaná částka nijak závratná a návratnost investice je poměrně rychlá.

Marek Koutný k tomu dodává: „Během tří měsíců, kdy jsme držiteli certifikátu FSC, jsme dostali nabídku na příplatek za FSC na vlákninové dřevo a na bukovou kulatinu. A nadále budeme hledat další odběratele dřeva, kteří finančně ocení certifikované dřevo. Stejně tak jsme zaznamenali i poptávku v sortimentu listnaté kulatiny a vlákniny.“

V České republice je  nedostatek FSC suroviny a takto certifikované dřevo může být atraktivním obchodním artiklem. Někteří velcí obchodníci, jako např. firma IKEA, jsou proto ochotní jej také finančně zvýhodnit. A ví proč. Chtějí nakupovat zdravý materiál z přírodě blízce obhospodařovaných lesů a také vyjádřit společenskou odpovědnost k problémům lesních ekosystémů jak v České republice, tak i celosvětově.

Návratnosti investice do FSC certifikace tak ve Zlíně odhadují během jednoho roku, v závislosti na množství těžby vlákniny a bukové kulatiny. Pomohla také zvýšená poptávka a příplatek, který některé společnosti nabízejí za FSC certifikované dříví. A co by doporučil Marek Koutný těm, do certifikaci FSC zvažují? „Zajet se podívat za lesními hospodáři, kteří dlouhodobě hospodaří bez holosečí. A zjistit, že to jde a že to má smysl.“

FSC hospodaření má prokazatelný pozitivní vliv na celkovou stabilitu lesních ekosystémů. Uchovává nebo zvyšuje kvalitu půd a je prevencí jejich eroze, posiluje biologickou rozmanitost lesů, omezuje vznik holých sečí a používání nebezpečných pesticidů, snižuje pravděpodobnost kalamit důrazem na větší zastoupení smíšených porostů a větší prostorovou rozrůzněnost lesních porostů, chrání zdravé životní prostředí.

Proto FSC certifikaci podporují i ekologické organizace a hnutí jako jsou Greenpeace, Světový fond na ochranu přírody (WWF) či Friends of the Earth (v ČR zastoupené Hnutím DUHA). FSC je tak nejdůvěryhodnějším, ale také nejvíce rozšířeným certifikačním systémem mezi zpracovateli a obchodníky. Celosvětově je již více než 30 000 FSC certifikovaných zpracovatelů dřeva.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038