Novinky v ČR tisknout

Hodnocení rizika České republiky z pohledu FSC kontrolovaného dřeva bylo schváleno

10. ledna 2013 schválila mezinárodní centrála FSC dokument „Hodnocení rizika FSC kontrolovaného dřeva“ pro Českou republiku. Jedná se o zásadní dokument pro firmy ze zpracovatelského řetězce, které při výrobě FSC produktů využívají necertifikovanou FSC surovinu – surovinu, která nepochází z lesů, kde se hospodaří podle pravidel FSC. Hodnocení rizika FSC kontrolovaného dřeva nabývá účinnosti dnes, 1. února 2013.

Koncept FSC kontrolovaného dřeva má za cíl vyloučit z výrobků označených logem FSC dřevní surovinu pocházející z těchto kontroverzních zdrojů:


1. Nelegálně vytěžené dřevo
2. Dřevo těžené v rozporu s tradičními a občanskými právy
3. Dřevo těžené v lesích, kde je hospodařením ohrožena jejich vysoká ochranářská hodnota
4. Dřevo těžené v lesích, které jsou přeměňovány z lesů na lesní plantáže a ostatní lesní ekosystémy nebo pro nelesní účely
5. Dřevo z lesů, ve kterých jsou sázeny geneticky modifikované stromy

Schválený dokument vyhodnocuje riziko pro oblast České republiky zvlášť z pohledu všech 5-ti výše zmíněných kategorií. 2. – 4. kategorie byla vyhodnocena v ČR jako nízké riziko. Na rozdíl od 1. kategorie, která byla ohodnocena „nespecifikovaným rizikem“ z důvodu nízké hodnoty indexu vnímání korupce (index zde). V současné době i v minulých letech byl tento index na stupnici od 0 – 10 v nižší části pod bodem 5, což je hranice k vyhodnocení 1. kategorie jako nespecifikované riziko. V posledních letech tento index pomalu roste a loni se zastavil na hodnotě 4,9. Za předpokladu zachování stoupajícího trendy je možné, že na konci letošního roku dojde k dalšímu zvýšení indexu a tím by mohlo dojít k přehodnocení míry rizika na „nízké riziko“.  To by vedlo ke zjednodušení využívání necertifikované suroviny pocházející z ČR v FSC certifikovaných produktech.


Z „nespecifikované rizika“ vyplývá povinnost pro zpracovatele využívající necertifikované dřevo z ČR ve výrobě FSC produktů, že v rámci svého „ověřovacího programu“ musí ověřovat legálnost dřeva pocházejícího z území ČR. Zpracovatelé tak budou muset jednou ročně zkontrolovat (např. doložením odvozního lístku apod.) přímo v místě vzniku surového dříví (u majitelů lesa) u menšího počtu svých dodavatelů zda-li se jedná o legálně vytěžené dřevo.


Hodnocení rizika FSC kontrolovaného dřeva nabývá účinnosti 1. února 2013 a je závazné pro všechny firmy usilující podle standardu FSC-STD-40-005 (verze 2-1) o identifikaci rizikovosti dřeva vytěženého v České republice. Společnosti, které již mají vlastní hodnocení rizika pro lesy v ČR mají 12 měsíců od data účinnosti na to, aby sladily jejich „Ověřovací program“ s tímto nově schváleným hodnocením.

Hodnocení rizika pro Českou republiku bude vloženo do Global Forest Registry, což je on-line aplikace, která poskytuje dřevozpracovatelům jednoduchý přístup k veřejným informacím na toto téma z více než 150 zemí.


Originální schválenou anglickou verzi Hodnocení rizika pro ČR naleznete zde.

Český překlad Hodnocení rizika pro ČR naleznete zde.


zpět na přehled