Nový nástroj pro snižování rizika pro FSC kontrolované dřevo tisknout

Česká republika patří dlouhodobě k zemím, ve kterých společnosti vyrábějící FSC produkty používají velmi často FSC kontrolované dřevo (FSC Controlled Wood). FSC Kontrolované dřevo je takové dřevo, které nepochází z FSC certifikovaných lesů, ale jeho původ známe a můžeme ověřit, že bylo minimalizováno riziko kontroverzního původu (viz seznam níže).Kontroverzní zdroje dle FSC

  • nelegálně těžené dříví
  • dříví těžené v oblastech, kde jsou potlačována tradiční a občanská práva
  • dříví těžené v lesích, kde jsou ohrožovány Vysoké ochranářské hodnoty (VOH) - např. biodiverzita, vzácné/ohrožené biotopy
  • dříví pocházející z oblastí, kde byly lesní ekosystémy změněny na plantáže nebo nelesní plochy
  • dříví z lesů, kde byly vysazeny geneticky modifikované stromy.

Kontrolované dřevo je možné při zpracování v tzv. kreditním nebo procentuálním systému smíchat s FSC certifikovaným materiálem tedy surovinou z lesů, kde se hospodaří podle pravidel FSC a výsledkem jsou FSC Mix výrobky.

 

 

V kreditním systému objem FSC Mix výrobků prodaných s označením FSC odpovídá pouze nakoupené surovině v kvalitě FSC 100 %. To znamená, že i když držitel certifikátu používá na výrobu svých produktů směs FSC certifikovaného dřeva a FSC kontrolovaného dřeva, výsledné množství jeho FSC Mix produkce, která může být takto označena, musí odpovídat vstupnímu množství FSC certifikované suroviny. FSC kontrolované dřevo tedy nemůže být použito k navýšení FSC certifikované produkce.

V procentuálním systému, který je však firmami využíván jen minimálně, může být vyroben produkt tvořený z maximálně 30 % FSC kontrolovaného dřeva a minimálně ze 70 % ze FSC certifikovaného dřeva.

Jak na to?

Firmy nakupující kontrolované dřevo si musí vytvořit systém náležité péče pro kontrolu necertifikovaného materiálu. Ten se skládá ze tří kroků shodných s nařízením o dřevě (EUTR) – tj. získávání informací o materiálu, hodnocení rizik a zmírnění rizik (pokud je identifikováno riziko). Díky tomu je možné eliminovat využívání kontroverzních zdrojů v FSC výrobcích.

Jak získat informace o původu materiálu?

Pokud chce firma začlenit do systému FSC materiál, je třeba, aby jasně identifikovala dodavatele materiálu, množství a charakteristiku materiálu (druh dřeviny), nákupní dokumentaci a důkaz o původu materiálu. Samotný původ materiálu je nutné doložit buď na úroveň lesního majetku (malí vlastníci lesů s lesní hospodářskou osnovou) a nebo lesního hospodářského celku (LHC), kde se prokáže, že se zde nevyskytují ohrožené druhy či cenné biotopy (tedy vysoké ochranářské hodnoty), nebo na úroveň porostu v případě, že se v daném majetku ohrožené fenomény vyskytují.

Jak funguje hodnocení rizika?

Mezinárodní centrála FSC vytvořila tzv. Centralizovanou národní rizikovou analýzu (tzv. CNRA). Riziková analýza pro Českou republiku konstatuje nízké riziko ve všech kategoriích kontrolovaného dřeva z ČR s výjimkou dvou podkategorií kategorie 3 (dříví těžené v lesích, kde jsou lesním hospodařením ohrožovány vysoké ochranářské hodnoty 1 a 3):

  • vysoké ochranářské hodnoty 1 - místa s koncentrací biologické rozmanitosti včetně endemických druhů a vzácných, ohrožených nebo velmi ohrožených druhů, které jsou významné na celosvětové, regionální nebo národní úrovni
  • vysoké ochranářské hodnoty 3 - místa, kde se nacházejí vzácné, ohrožené nebo velmi ohrožené ekosystémy, stanoviště či refugia.

Pro certifikované společnosti to v praxi znamená, že musí snižovat (mitigovat) rizika původu materiálu z části českých lesů.

Jak snížit riziko?

Dřevozpracovatelé, kteří chtějí přimíchávat při výrobě FSC certifikovaných výrobků necertifikované (ale kontrolované) dřevo, musí (1) vyloučit, že se v místě těžby nacházejí vysoké ochranářské hodnoty (tedy ohrožené druhy a cenné biotopy) a zároveň, (2) že tyto vysoké ochranářské hodnoty lesní hospodaření neohrožuje.

Řada českých i zahraničních firem chce využívat české FSC kontrolované dřevo při výrobě FSC produktů, a proto se v posledním roce často dotazují institucí ochrany přírody (AOPK ČR, krajských úřadů, ČIŽP, obcí apod.) na to, zda v konkrétním území ohrožuje lesní hospodaření vysoké ochranářské hodnoty.

Pro sjednocení reakcí na tyto dotazy vytvořila AOPK ČR pilotní přehled stavu ohrožení vysokých ochranářských hodnot v lesích, na úrovni lesních hospodářských celků pro území ve své gesci (na území CHKO a národních přírodních rezervací a národních přírodních památek, tj. přes 13% rozlohy ČR).

Principem hodnocení je interpretace vysokých ochranářských hodnot nikoli v podobě nálezových dat, ale v podobě aplikované, tedy jako zhodnocení realizace požadavků předmětů péče. Ohrožení vysokých ochranářských hodnot je tedy vyloženo jako soulad s požadavky plánování v ochraně přírody (např. plány péče, souhrny doporučených opatření), popř. návrhů péče o konkrétní lokality. Požadavky plánovací dokumentace, resp. návrhy AOPK ČR na péči, management, modifikace lesního hospodaření atp. jsou tak de facto kroky zamezující ohrožení vysokých ochranářských hodnot.

Pokud tyto požadavky dřevozpracovatel nesplní, nelze konkrétní území prohlásit za prosté ohrožení vysokých ochranářských hodnot. AOPK hodnotí jednotlivá území následujícím systémem:

  • pozitivní (známka 1, bezkonfliktní, hospodaření je v souladu s požadavky ochrany přírody, vysoké ochranářské hodnoty nejsou ohroženy) nebo
  • negativní (známka 0, konfliktní, požadavky nejsou plněny, existují konflikty mezi požadavky ochrany přírody a hospodařením v LHC, vysoké ochranářské hodnoty jsou ohroženy).

Platnost tohoto hodnocení je navázáno na platnost těžební plánovací dokumentace (tedy na plán péče, popř. lesní hospodářský plán). Z hlediska prostoru jsou v případě pozitivního hodnocení zahrnuty LHC, u nichž je více než polovina plochy v gesci AOPK ČR, v případě negativního hodnocení je touto hranicí desetina plochy. V případě nedostatku dat, popř. polohu mimo kompetence AOPK ČR není LHC hodnoceno. Díky tomu je tak celkově zhodnoceno více než odpovídá podílu území v gesci AOPK ČR na celkové rozloze státu. Z celkových 3279 LHC je hodnoceno 367 pozitivně a 144 negativně, 2770 LHC je nehodnocených. Hodnocení pokrývá 27% rozlohy lesa.

Výsledné hodnocení je veřejně přístupné a AOPK ho zasílá žadatelům. Aktualizace tohoto podkladu je plánována minimálně v ročním cyklu, ale možné budou i mimořádné aktualizace, pokud budou identifikována nová rizika či naopak lokální riziko pomine.

Autoři:
Ing. Tomáš Duda, FSC ČR
Mgr. Karel Chobot, Ph.D. - Agentura ochrany přírody a krajiny

Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038