Odpovědné lesní hospodaření ve FSC vzdělávání tisknout

Letošním rokem, který je zároveň Mezinárodním rokem lesů, zahájilo FSC nové aktivity v oblasti vzdělávání mládeže. Záměrem je především systematický nárůst povědomí veřejnosti o principech přírodě blízkého a zodpovědného hospodaření s lesy tak, aby právě tato mladá generace mohla principy plně rozvinout v širokém měřítku.


FSC ČR, o.s. tedy vytvořila inovativní výukový program pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií, který žáky seznámí s kontrasty neekonomického holosečného, monokulturního hospodaření ve srovnání s hospodařením blízkým přírodě, které podporuje přírodní procesy. Smyslem výuky je přijmout les jako multifunkční ekosystém, nezbytný pro naši planetu. Budou představeny principy lesní certifikace FSC, spojující environmentální, sociální a ekonomické aspekty lesního obhospodařování. Žáci budou aktivně zapojeni do hledání řešení celosvětových problémů ochrany lesů v malých týmech, formou diskuze i prožitkovými hrami v interiéru školy i v přírodě.


Žáci a studenti by se měli cítit součástí problému, nejen jako pozorovatelé, ale i jako aktivní členové, kteří mohou i malým přispěním připojit článek k celosvětovému řetězci řešení ve smyslu hesla „mysli globálně, jednej lokálně“. Pro pedagogy bude manuál užitečným zdrojem environmentálních informací a návodem, jak problematiku ochrany lesních ekosystémů aktivně zapojovat do výuky.
Velkým přínosem a zároveň velkou výhodou výukového programu je jeho interaktivnost a zároveň možnost ověřit si všechny nabyté vědomosti o zodpovědném lesním hospodaření v terénu. Během pilotních realizací výukových programů, které budou probíhat letos na jaře, v létě a na podzim žáci navštíví FSC certifikovaný lesní prostor, kde jim bude k dispozici kvalifikovaný lesník. Za jeho pomoci a s asistencí lektora budou žáci porovnávat jednotlivé výhody a nevýhody jak přírodě blízkého lesního hospodaření, tak hospodaření monokulturního, holosečného a zároveň budou mít možnost setkat se s lesem ve svém vlastním dialogu.


Výukové programy budou tento rok realizovány v Jihomoravském kraji, především pak na Svitavsku a Brněnsku. Budeme spolupracovat s lesním hospodářem a vlastníkem lesa na Svitavsku Ing. Milanem Hronem, a pracovníky ŠLP Křtiny. FSC ČR má ale záměr rozšířit tento výukový program po celé České republice ve formě tištěného manuálu pro pedagogy a multimediálního DVD-ROMu s obsahem výukového programu včetně pracovních listů. Doplněny budou i informace jak o světových a českých lesních ekosystémech, tak o současných problémech českého i světového lesního hospodaření s důrazem na dodržování principů přírodě blízkého lesního hospodaření. Aktivity bude tedy možno zařazovat do výuky i ve škole bez návštěvy přírody (např. v případě špatného počasí).


V neposlední řadě dojde i k vytvoření výukové části webu czechfsc.cz. V rámci stávajících webových stránek bude vytvořena informační sekce pro pedagogy a také pro žáky a studenty. Webové stránky budou poskytovat informace o výukovém programu, bude zde prostor pro výtvarné či fotografické soutěže pro školy, hry, zajímavé odkazy a další zdroje informací.


Do budoucna má FSC ČR, o.s. zájem o další vzdělávání nejen odborné veřejnosti, ale právě dětí a mládeže, aby se rozšířilo obecné povědomí budoucích generací o přírodě blízkém lesním hospodaření a tak se zmírnila degradace lesních porostů.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038