Postup certifikace CoC tisknout

Certifikace dřevozpracujících podniků ve spotřebitelském řetězci (chain of custody, C-o-C )

U podniků ve spotřebitelském řetězci je certifikace vyžadována pro každou fázi výroby produktu ze dřeva, od pily přes obchodníky se dřevem a dřevozpracující podniky vyrábějící polotovary až k producentovi finálního výrobku. Každá fáze výroby musí být kontrolována a certifikována. Držitelem certifikátu nemusí být pouze prodejce, který dobře značený a nejlépe originálně balený výrobek pouze prodává konečnému spotřebiteli.

Postup certifikace je z hlediska jednotlivých po sobě jdoucích kroků velmi podobný certifikaci lesů. Předběžný audit není povinným krokem, je však vhodný při první certifikaci u větších podniků, zejména vyrábí-li se souběžně výrobky z certifikovaného i necertifikovaného dřeva. Vlastní audit není tak rozsáhlý a časově náročný. Inspekční tým je tvořen obvykle jedním, maximálně dvěma inspektory (u velkých podniků). Podmínky jsou jednotné, národní či regionální standardy tvořené pro certifikaci lesů v různých přírodních a socioekonomických podmínkách se na ně nijak nevztahují. Standard pro dřevozpracující podniky ve spotřebitelském řetězci se zaměřuje především na odlišení výrobků z certifikovaného a necertifikovaného dřeva.

Certifikace je možná při použití tzv. kreditního, procentuálního nebo transferového systému, na podkladu standardů FSC-STD 40-004, FSC-STD 40-005, FSC-STD 40-201. Jejich požadavky jsou blíže vysvětleny v brožurce Certifikace zpracovatelského řetězce.

Při auditu se zjišťuje, zda výrobní a řídící systém podniku umožňuje, aby certifikovaná surovina prokazatelně prošla odděleným výrobním procesem od začátku až do konce či jak jsou zachovány a dokladovány podíly certifikované a necertifikované hmoty. Při auditu se také kontroluje správnost a nezaměnitelné označování finálních produktů logem a ochrannou známkou FSC.

Podnik může požádat o certifikaci a dostat certifikát dokonce i v případě, že ještě nezpracovává žádné certifikované dřevo. V tomto případě je však nutné provést monitoring bezprostředně po získání první dodávky certifikované suroviny.

Systém "menších a větších nedostatků" a jejich korigování pomocí nápravných opatření je zcela shodný s certifikací lesních majetků. Taktéž způsob provádění auditu na základě písemné smlouvy s akreditovanou certifikační firmou i způsob placení je stejný jako u certifikace lesů, stejně jako provádění každoročních, případně i namátkových monitorovacích návštěv.

Pro žadatele může být výhodné nechat si současně s certifikací FSC provést u stejného auditora i certifikaci Environmentálního manažerského systému (EMS, EMAS nebo ISO řady 14 000), neboť tyto systémy se s certifikací FSC z velké části překrývají a obsahují některé shodné prvky.

POUŽITÍ CHRÁNĚNÉ OBCHODNÍ ZNÁMKY FSC
Při vydání certifikátu je firmě nebo lesnímu majetku přidělen nezaměnitelný registrační kód skládající se ze zkratky certifikační firmy, typu certifikátu (FM pro lesní majetky a COC pro podniky ve spotřebitelském řetězci) a čtyřmístného pořadového čísla. Certifikát opravňuje držitele k používání jména Forest Stewardship Council, zkratky FSC a loga se zkratkou FSC v souladu s podmínkami pro jejich použití. Od certifikační firmy dostane držitel certifikátu FSC Trademark Pack, kde je digitální i vytištěná verze loga a Směrnice k použití loga a chráněného obchodního názvu Forest Stewardship Council. Držitel certifikátu je oprávněn používat logo a chráněný název na všech produktech, které jsou vyrobeny ze suroviny pocházející z certifikovaných lesních majetků.

Logo a chráněný název je možno použít také za účelem propagace FSC výrobků (či asociace podniku s prestižní značkou FSC) i vlastního certifikačního systému FSC. Jeho použití je však třeba autorizovat u certifikační firmy, která certifikát vydala, nebo u tzv. poskytovatele služeb spojených se značkou FSC (FSC Trademark Services Provider) v dané zemi ještě před tím, než vyjde propagační či informační materiál tiskem nebo je publikován v elektronické podobě (např. na internetu). Je to záležitost několika dnů.