WWF potvrdilo, že FSC je nejdůvěryhodnější certifikační systém lesů – doplnění tisknout

V minulém vydání Dobrého dřeva (45/2015) jsme vás informovali o analýze, kterou provedla organizace WWF pro srovnání certifikačních systémů lesního hospodaření. V této zprávě WWF potvrdil prvenství certifikace FSC zejména vzhledem k jejím standardům, řízení a zárukám kredibility.

Zpráva Světového fondu na ochranu přírody vzájemně posuzuje tři největší certifikační systémy – FSC, PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification) a MTCS (the Malaysian Timber Certification Scheme) s následujícími závěry:

  • FSC s nejpevnější tzv. silou systému představuje v současnosti také nejvíce důvěryhodné schéma certifikace lesního hospodaření.  V kritériích síly systému FSC dle studie výrazně převyšuje ostatní schémata především v rámci řízení, certifikace, transparentnosti a akreditace.
  • Potěšující je také, že studie považuje revidovaný FSC standard (Principy a kritéria verze 5) za dobrý posun vzhledem k předchozí verzi Principů a kritérií, zejména pak v jeho sociálních kritériích. Standard nyní dosáhl ve studii WWF stoprocentního hodnocení v pěti z osmi kategorií. 
  • Studie také ukazuje, že FSC standardy jsou nejsilnější tam, kde byly vytvořeny jejich národní verze. FSC ale také vede v rámci kredibility v případech, kdy tyto národní standardy vytvořeny nejsou a certifikace je v gesci certifikačních firem. 
  • Studie také doporučuje do budoucna pro FSC posílit kritéria standardů v oblasti komunikace s producenty a zamezení produkce skleníkových plynů, nicméně i přesto je FSC i v tomto ohledu nejlépe hodnoceným systémem. 

Aby byla informace kompletní doplňujeme nyní původní zprávu o výtah ze shrnující tabulky, kde jsou komparovány certifikační systémy FSC a PEFC ve dvou oblastech, kterými jsou směr a řízení a certifikace a transparentnost.

Silné stránky organizace

  
A. Směr a řízení    
  PEFC FSC
1. Certifikační systém je nastaven tak, aby neustále vylepšoval sociální, ekologické a ekonomické benefity při produkci specifických výrobků nebo skupin výrobků.
2. Základní normativní dokumenty certifikačního systému, jako jsou stanovy, principy a kritéria apod., jsou veřejně dostupné na webových stránkách.
3. Certifikační systém je regulérním nebo přidruženým členem ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance).
4. Certifikační systém má zajištěný sekretariát s jasně definovanými zaměstnanci a jejich funkcemi souvisejícími s financemi, tvorbou standardů, komunikací, členstvím a práci s členy, zajištením kvality a řešením stížností. Organizační schéma a kontaktní údaje jsou dostupné na webových stránkách.
5. Certifikační systém je otevřen přijímání nových členů (a/nebo podobnému zapojení se ve správě/kontrole organizace) z řad těch, kdo sdílejí hodnoty a cíle organizace.
6. Jména a příslušnost členů organizace jsou veřejně dostupné na webových stránkách organizace.
7. Členové jsou povinni se zavázat k hodnotám a cílům systému prostřednictvím podepsaní etického kodexu organizace (anebo obdobným způsobem).
8. Etický kodex členů organizace si vyžaduje shodu s právními předpisy, dodržování základních zásad Mezinárodní organizace práce (ILO) a svobodného, předchozího a informovaného souhlasu a zachování Vysokých ochranářských hodnot (High Conservation Values - HCVs).
9. Členové jsou povinní rozvíjet a dodržovat časově vymezeného plánu na certifikaci a/nebo nakupování certifikovaných produktů, a každoročně podávat zprávy o vývoji.
10. V případě hrubého porušení etického kodexu organizace jsou připraveny postupy k pozastavení nebo ukončení členství.
11. Nejvyšší rozhodovací orgán je tvořen, anebo je formálně pověřené, členy / účastníky certifikačního systému.
12. Pravidla nejvyššího rozhodovacího orgán zajišťují, že žádná zájmová skupina nemůže dominovat při rozhodování.
13. Pravidla nejvyššího rozhodovacího orgánu zajišťují, že členové z neekonomického sektoru mají minimálně stejnou váhu hlasů jako členové z ekonomického sektoru.
14. Pravidla nejvyššího rozhodovacího orgánu zajišťují, že členové reprezentující ekonomické, sociální a environmentální zájmy mají vyrovnanou rozhodovací pravomoc.
15. Nejvyšší rozhodovací orgán vyžaduje vyváženou spoluúčast zástupců ekonomické, sociální a environmentální sekce.
16. Změny v hlavních normativních dokumentech, například stanovy, jednací řád, principy a kritéria; vyžadují hlasování členů organizace/ účastníků certifikačního systému.
17. Na výkonné pozice (sekretariát) dohlíží představenstvo nebo správní rada složená z jednotlivců pověřených hlasováním členů/účastníků certifikačního systému.
18. Zápisy ze schůzí představenstva nebo správní rady jsou veřejně dostupné.
19. Pro řešení sporů a stížností členů/ účastníků certifikačního systému týkajících se řídící a výkonné funkce jsou k dispozici časově ohraničené a transparentní postupy.
20. Pro řešení sporů a stížností týkajících se kontrolní a výkonné funkce existují stanovené postupy, přístupné všem členům/ účastníků certifikačního systému.
C. Certifikace a transparentnost    
  PEFC FSC
21. Výrobci jsou certifikováni nezávislými nestrannými certifikačními orgány působícími v souladu s požadavky ISO.
22. Žadatelé o certifikaci jsou zavázání k splnění časově ohraničeného plánu pro certifikaci všech (vhodných) jednotek pod jejich kontrolou.
23. Vyhledávací databáze s názvy, velikostmi a umístěním všech certifikovaných jednotek, včetně skončení platnosti certifikace, jsou veřejně dostupné na internetových stránkách organizace.
24. Certifikační orgány zveřejňují informace o plánovaných certifikacích a kontrolních auditech na národní a/nebo mezinárodní webové stránce nebo mailing listě spravované certifikačním systémem.
25. Certifikační orgány musí provádět každoroční nebo častější kontrolní audity držitelů certifikátu.
26. Certifikační orgány mají za úkol proaktivně provádět konsultace se zainteresovanými zájmovými skupinami v průběhu certifikace i kontrolních auditů.
27. Certifikační orgány musí brát v úvahu připomínky všech zájmových stran během certifikace i kontrolních auditů.
28. Certifikační orgány musí provádět audity a dozor na základě rizika.
29. Certifikační orgány musí upravovat intenzitu auditů a kontrol tak, aby odpovídaly pozorování na místě.
30. Certifikační orgány musí v rizikových případech provádět neohlášené audity.
31. Držitelé certifikace jsou povinni napravit neshody identifikované během certifikačních a kontrolních auditů ve stanoveném časovém období, které nepřesahuje jeden rok.
32. Menší neshody, které nejsou napravené včas, eskalují k velkým neshodám.
33. Velké neshody, které nejsou napravené včas, vedou k dočasnému přerušení nebo ukončení platnosti certifikátu.
34. Přehledy certifikačních a kontrolních auditů (včetně dat, lokací a rozsahu auditu, složení týmu, hlavních zjištění a opravných požadavek) jsou veřejně dostupné na internetových stránkách v úředních jazycích OSN.
35. Zprávy z certifikačních a kontrolních auditů (včetně termínů, místa a rozsahu auditu, složení týmu, hlavních zjištění a požadavků na opravu) jsou veřejně dostupné na internetových stránkách v místním jazyce.
36. Zprávy z certifikačních a kontrolních auditů jsou veřejně dostupné do 90 dnů po dokončení auditu.
37. Certifikáty jsou platné nejdéle po dobu pěti let, po které je požadován nový, celkový certifikační audit.
38. Certifikační orgány používají formální a transparentní, veřejně dostupné postupy pro vyřizování sporů a stížností spojených s certifikací a kontrolou.
39. Pravidla pro vyřizování stížností k certifikaci a dozoru mají jasné termíny.
40. Postupy pro vyřizování stížností k certifikačním a kontrolním auditům obsahují mechanizmy přístupné pro kteroukoli postiženou stranu.

Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038