a photo of a cactus in a south american countryside

Viña Concha y Toro je vinařská společnost z Chile, která se nejen pečlivě stará o lesy okolo svých vinohradů ale zároveň detailně monitoruje Ekosystémové služby, které jí lesy přinášejí, a využívá je coby jeden z nejdůležitějších aspektů svého podnikání.

Lidské zásahy a vliv hustě obydlených městských center mají dlouhodobě negativní vliv na suchou pobřežní krajinu centrálního Chile. Tamější lesy a křovinnou vegetaci decimuje už skoro 200 let mix požárů, intenzivní těžby, invazivních druhů rostlin a konverze místních porostů. Území na kterém hospodaří vinařství Concha y Toro je v tomto kontextu výjimkou. Více než 4 tisíce hektarů v jeho správě tvoří přirozené lesní porosty a navazující křovinná vegetace, na které se vinařství snaží bojovat proti osudu, který postihl zbytek okolní krajiny a zachovat nenahraditelné ekosystémové služby, které okolní lesy krajině poskytují. Aby svou snahu jasně deklarovalo a mohlo čerpat ze své práce ekonomické výhody, rozhodlo se vinařství získat pro svůj les FSC certifikát pro ekosystémové služby, který potvrzuje pozitivní vliv jeho hospodaření na okolní přírodu.

Jak funguje systém certifikace ekosystémových služeb FSC?

Proces FSC certifikace ekosystémových služeb sestává ze sedmi kroků, z nichž každý pomáhá správcům lesa demonstrovat konkrétní pozitivní vliv jejich hospodaření na ekosystémové služby. Jakmile akreditovaná certifikační firma posoudí tyto kroky, každý ze zaznamenaných ekosystémových přínosů se stává Prohlášením o ekosystémových službách. Majitelé a správci lesů pak můžou tyto prohlášení využít v rámci jejich marketingové komunikace a propagace.

Vinařství Concha y Toro si nechalo poprvé certifikovat své systémové služby v roce 2020. Za úspěšným získáním jejich prvního certifikátu se skrývá kromě jiného také detailní měření a odhad dopadů jejich hospodaření na okolní krajinu. Součástí tohoto procesu byla také inventarizace flóry a fauny, pomocí které se snažili vyčíslit, jaké přírodní bohatství se vlastně skrývá uvnitř jimi spravovaného území. První certifikace tedy především zjišťovala dopad jejich hospodaření na zásoby uhlíku v krajině. Další plánovaný certifikační proces se bude pro změnu věnovat vlivu jejich hospodaření na biodiverzitu a zadržování vody v krajině. Součástí jejich snahy tak bude mimo jiné také ochrana dvou kriticky ohrožených živočišných druhů, které se na území Concha y Toro nacházejí a které jsou ohroženy ztrátou svého přirozeného prostředí a lovem – chilské býčí žáby a kočky tmavé.

a picture of a south american flora

Více než jen stromy

Filosofii aktivní ochrany přírody, kterou prosazuje vinařství Concha y Toro, lze vypozorovat v jejich aktivitách už od roku 2004. Tehdy si zemědělský manažer a jeden z majitelů vinařství Andrés Larraín během dlouhodobého pozorování všiml toho, že vinohradům, které jsou blízko lesů, se lépe daří a jsou méně náchylné k nedostatku vody v půdě. Kromě toho také lesy okolo vinohradů vytvářejí krásnou mozaiku a zkrášlují tak krajinu, které za jiných okolností dominuje monokulturní porost.

Toto uvědomění přivedlo firmu k tomu, že začala investovat do přirozených lesních porostů na jejich území. Postupem času bylo zřejmé, že je potřeba připravit pro lesy okolo vinohradů dlouhodobou lesnickou strategii, která jim zajistí náležitou péči. Concha y Toro postupně navázalo kontakt s chilskými lesnickými organizacemi a začalo spolupracovat s odborníky na lesnictví. To vše nakonec vinaře přivedlo k myšlence získání FSC certifikátu ekosystémových služeb, který jim může pomoci zhodnotit dlouhodobou práci, kterou investovali do péče o jejich lesy.

Jaké jsou výsledky?

Díky srozumitelným instrukcím se vinařům podařilo jasně identifikovat prioritní oblasti, ve kterých lze maximalizovat ekologické benefity pro okolní krajinu a vinohrady. Během posledních deseti let tak Concha y Toro obnovilo více než tisíc hektarů lesa a na dalších tisících hektarech začalo intenzivně ekologicky hospodařit. Celková plocha chráněných lesů tak dosáhla téměř 4,5 tisíce hektarů.

Nejjednodušším způsobem, jak toto zlepšení péče o porosty exaktně změřit v rámci FSC certifikace ekosystémových služeb, je vyčíslení uhlíkových indikátorů. Pomocí nich se podařilo zjistit, že od roku 2013 se zásoby uhlíku v krajině zvýšily o 21 072,8 tun CO2 v křovinném porostu (1 282 ha) a o 23 738,4 tun CO2 v přirozených lesních porostech (2 638 ha). Celkově tak zásoby uhlíku na území spravovaném vinařstvím představovaly v roce 2019 290 535 tun CO2.

a picture of a south american forest

Jaké výhody čerpá Concha y Toro z FSC certifikace ekosystémových služeb?

Získání certifikátu FSC pro ekosystémové služby bylo jedním ze zásadních momentů v sedmnáctiletém snažení vinařů z Conha y Toro o ochranu krajiny na jejich pozemcích. Díky kredibilitě, kterou FSC certifikát má, se vinařské společnosti mimo jiné podařilo dostat se do vybrané společnosti firem, které jsou sdružené v takzvané B Corporation, do které se dostanou pouze firmy, které v rámci svého podnikání dodržují ty nejpřísnější sociální a environmentální standardy.

„Je to skvělý příklad firmy, která se aktivně stará o lesy v jejím vlastnictví a hospodaří v nich na nejvyšší úrovni bez toho, aby v nich nutně těžila dřevo. Systém FSC certifikace ekosystémových služeb nám umožňuje ocenit snahu těchto firem a pomoci jim, aby ji mohly zúročit. Jsem si jistý, že takových společností je ve světě ještě mnohem více. Právě příběh tohoto chilského vinařství pro ně může být inspirací k tomu, aby se o certifikaci ekosystémových služeb začaly také zajímat,“ vysvětlila ředitelka chilské pobočky FSC Regina Massai.

Příběh Concha y Toro ukazuje, že péče o krajinu a životní prostředí může jít ruku v ruce s komerční produkcí a že přírodě blízká řešení můžou být prospěšná pro dlouhodobou ekonomickou prosperitu společností, které je uplatňují, a stejně tak i pro komunity, které jsou na jednotlivých ekosystémech závislé.

Zapojte se!

FSC certifikuje ekosystémové služby po celém světě. Nedávno se nám podařilo úspěšně dokončit certifikaci celkově 70. prohlášení pro ekosystémové služby.

Pokud zvažujete získání certifikátu ekosystémových služeb, navštivte oficiální stránku FSC certifikace ekosystémových služeb, kde se dozvíte, jaké jsou její konkrétní požadavky a jak certifikát můžete získat.

a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.