Současný spotřebitel vnímá udržitelnost jako jedno ze zásadních kritérií, na základě kterých se rozhoduje pro jednotlivé výrobky. Role certifikačních systémů, jako je například FSC, tak nadále roste. Ukázal to výzkum organizace Globescan, který si nechalo vypracovat mezinárodní ústředí FSC a zúčastnilo se ho 12 tisíc respondentů z 15 zemí světa1.

Druhou nejčastější obavou respondentů se podle výzkumu ukázala být hrozba klimatické změny. Ve srovnání s předchozím výzkumem z roku 2017 došlo v této kategorii ke znatelnému nárůstu. Vzhledem k aktuální pandemické situaci není překvapením, že jediným tématem, které bylo pro spotřebitele ještě důležitější, bylo zdraví a ochrana před nemocemi. V oblasti lesních témat výzkum zjistil narůstající obavy o osud mizejících druhů lesních rostlin a živočichů a dopad odlesňování na klima naší planety.

Od značek a firem se očekává, že budou dbát na udržitelnost

Důraz spotřebitelů na šetrný přístup firem se odráží také v jejich nákupním chování. Více než 80 % respondentů uvedlo, že očekávají od firem, že zajistí, aby jejich výrobky z papíru a dřeva nepocházely nebo nepodporovaly odlesňování.

Průzkum také zjistil, že 86 % respondentů se snaží vyhnout produktům, které mají nepříznivý vliv na biodiverzitu. Sedm z deseti lidí pak vybírá pouze z produktů, které nepřispívají ke klimatické změně. Je tedy zřejmé, že pro spotřebitele hrají tyto faktory při jejich spotřebním chování důležitou roli a že od firem požadují záruky, že jejich obaly a výrobky ze dřeva nepoškozují životní prostředí.

Při výběru výrobků ze dřeva byl původ výrobku a ochrana zvířat a rostlin při jeho výrobě mezi respondenty jedním z největších motivátorů – téměř stejně silný jako samotná kvalita výrobku. V případě výrobků z papíru nebo kartonu je pak tato motivace pro spotřebitele dokonce zásadnější než kvalita produktu jako takového.

Spotřebitelé věří nezávislým certifikačním systémům v zajištění udržitelnosti produktů

Nezávislá certifikace hraje ve spotřebním chování respondentů významnou roli. Osm z deseti dotázaných ve výzkumu se vyslovilo pro to, že udržitelnost produktu by měla být potvrzená nezávislou organizací. To je významný nárůst oproti výsledkům předchozích výzkumů a jasně ukazuje, že firmám se partnerství s důvěryhodnými a nezávislými certifikačními organizacemi vyplácí.

Tyto poznatky jsou zásadní pro to, abychom byli schopni stanovit budoucí priority pro naši organizaci,“ uvedl vedoucí marketingového oddělení FSC Jeremy Harrison.

FSC jako důležitý nástroj

Výzkum Globescanu ukázal, že certifikát FSC představuje silný nástroj, který zjednodušuje spotřebitelům výběr produktů, které pocházejí ze šetrného lesnictví. Sedm z deseti respondentů uvedlo, že značka FSC je pro ně motivátorem k tomu, aby se rozhodli ke koupi konkrétního produktu. Výrobci produktů ze dřeva tak můžou podporovat udržitelné spotřební chování svých zákazníků tím, že své produkty vyrábějí ze dřeva, které pochází ze šetrně obhospodařovaných FSC lesů.

Podle výsledků výzkumu je zřejmé, že viditelnost a důvěra v FSC jako značku v globálním měřítku roste2. Více než 54 % účastníků výzkumu uvedlo, že FSC důvěřuje v rámci ochrany lesů více než ostatním potenciálním aktérům, tedy včetně národních vlád nebo firem, které produkty ze dřeva vyrábějí.

 

Graf č. 1: Obavy z globálních problémů

Q1: Z kterého z těchto problémů máte největší obavy?

 

Graf č. 2  - Obavy - lesnická témata

Q8 - Z kterého z těchto potenciálních problémů máte největší obavy?

 

Graf č. 3 - Motivace pro nákup výrobků z papíru či kartonu

Q5b - Zamyslete se nad tím, když nakupujete výrobky z papíru nebo kartónu jako jsou například knihy nebo kancelářské potřeby. Která z těchto charakteristik je pro vás při nákupu těchto výrobků nejdůležitější a která je nejméně důležitá?

 

(1.)    – Spotřebitelé byli dotazování v Kanadě, Chile, Kolumbii, Číně, Německu, Indii, Itálii, Mexiku, Polsku, Jihoafrické republice, Jižní Koreji, Švédsku, Turecku, Spojeném Království a Spojených státech.
(2.)    – Vývoj sledován v osmi z patnácti zkoumaných zemí (Kanada, Čína, Německo, Indie, Itálie, Jihoafrická republika, Spojené království, Spojené státy) na základě srovnání aktuálního výzkumu a výzkumu z roku 2017

a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Podporující členové FSC ČR

logo of hornbach