Lesy a klimatické změny

Projevy globálních klimatických změn, jež byly dříve považovány spíše za abstraktní riziko, můžeme nyní pozorovat téměř každý den. Jsou způsobeny zvyšováním koncentrace skleníkových plynů a projevují se např. nerovnováhou v energetické bilanci Země, nárůstem teploty atmosféry a oceánů či poklesem biodiverzity.

an aerial shot of forest
FSC ČR / Tereza Mohelníková

V České republice je průměrná roční teplota v posledních letech vyšší o 2 °C a během posledních 5 letech spadlo v průměru o 15 % méně srážek. Když už byl rok srážkově průměrný, tak rozložení srážek během roku bylo pro lesy nepříznivé. V době, kdy stromy začínají na jaře růst a následně i plodit, tak bylo větší sucho a v letních měsících pak prudké deště a bouřky sice statisticky dorovnaly průměrný úhrn srážek, ale takové intenzivní přívaly není schopna půda a krajina dostatečně zachytit a využít.

České lesy jsou dlouhodobě ve špatném zdravotním stavu a mají naprosto změněnou druhovou skladů stromů. Přirozeně by byly tvořeny převážně buky, duby a jedlemi a však dnes dominuje smrk s borovicí. Smrk je dřevina uzpůsobená na život vysoko v horách, kde vydatně prší a smrky tam mají dostatek vláhy. Vzhledem k tomu, že se rozsáhlé smrkové monokulturní oslabené lesy vyskytují i v mnohem nižších nadmořských výškách než je jejich přirozený výskyt, tak jsou klimatickou změnou oslabeny ještě více a snadno podlehnou škůdcům. Primárně z těchto, ale i z dalších důvodů, jsme nyní bohužel svědky plošného hynutí lesů v ČR.

Další projevy klimatických změn v České republice:

  • mizející rostlinné a živočišné druhy
  • extrémní výkyvy počasí
  • prodloužení vegetačního období
  • posun vegetačních zón
  • zvýšený výpar z půdy i rostlin
  • zvýšená teplota atmosféry a půdy 

Jaká je vazba mezi lesem a klimatickou změnou?

Lesní ekosystémy jsou jednou z klíčových složek životního prostředí. Ve vztahu ke změně klimatu mají lesy jedinečné postavení – na jedné straně jsou lesy vystavené změnám klimatu a na straně druhé průběh těchto změn ovlivňují. Zásadní roli hrají především z pohledu akumulace a uvolňování uhlíku, ovlivňování vodního režimu a dalších regulačních mechanizmů, které ovlivňují klimatický systém Země. Kvůli častějším a extrémnějším klimatickým jevům (vichřice, sucho apod.) jsou české lesy s výrazně změněnou dřevinnou druhovou skladbou pod větším tlakem. Tato kombinace vede v některých regionech například k plošnému a kalamitnímu rozpadu smrkových a borových porostů.

V současnosti lesy pokrývají zhruba třetinu rozlohy České republiky a mají tak nezastupitelnou roli – kořeny zpevňují půdu proti erozi, půda zadržuje vodu a působí jako protipovodňová ochrana, čímž porosty vytváří specifické mikroklima. Některé další mimoprodukční funkce zase přispívají ke zvýšení biologické rozmanitosti, která pozitivně ovlivňuje vitalitu lesa a ozdravení půd.

a photo of a forest moss
FSC ČR / Jiří Fejkl

Lesní hospodaření, které zohledňuje klimatickou změnu

Lesy nám poskytují dřevo – krásnou obnovitelnou surovinu, zároveň také příznivě ovlivňují klimatické podmínky prostředí. Aby byly lépe připravené čelit změnám klimatu a mohly poskytovat široké spektrum ekosystémových služeb, musí dosahovat vysoké ekologické stability. Jako jedno z řešení a zmírnění negativních dopadů klimatických změn uvádějí i české strategické dokumenty (např. Národní lesnický plán II. či Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR) posun k přírodě blízkým a šetrným formám lesního hospodaření. Ty prosazuje i certifikační systém FSC (Forest Stewardship Council), který definuje pravidla pro vlastníky a správce lesů a zaručuje, že dřevo pochází z šetrného lesního hospodaření. Takto obhospodařované lesy jsou tedy více připraveny na důsledky klimatických změn a zlepšuje se jejich adaptabilita.

V roce 2017 vydala Komise pro životní prostředí AV ČR stanovisko, ve kterém píše: „Na půdorysu ekonomických, environmentálních a sociálních zájmů vytvořilo FSC pravidla, která požadují pěstování odolných, prostorově a druhově bohatých lesů neohrožujících půdu a dbajících na vodní režim v krajině, vázání uhlíku a biodiverzitu. FSC tak může na rozdíl od jiných existujících nástrojů garantovat zlepšení stavu lesů a lépe je připravit na změny klimatu tak, jak to i odpovídá opatřením schváleným pro lesy v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu (usnesení vlády č. 34 ze dne 16. ledna 2017).“

FSC je však pro vlastníky lesa také prestižním oceněním a nástrojem jak nezávisle doložit, že hospodaření na daném lesním majetku je zodpovědné. Certifikace FSC znamená i ekonomickou příležitost pro všechny typy a velikosti lesních majetků a pro navazující dřevozpracující průmysl. Lze ji využít k získání nových odběratelů a majitelé lesů mohou využít zvýhodněných podmínek výkupu FSC dřeva.

Relevantní zdroje informací:

Lesy a změna klimatu - FSC jako nástroj pro adaptaci

Leták Lesy a změna klimatu - FSC jako nástroj pro adaptaci.pdf
PDF, Velikost: 2.00MB